Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók részére / E-AUTO-2021 / GT

1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban Magyarországon forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 12 hónap és 6000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) és/vagy új elektromos robogók megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatási program lebonyolítását azt IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
– támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 400-665 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 1 000 000 000 Ft, azaz egymilliárd forint.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre

3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság;
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, közösségi autómegosztással foglalkozó gazdasági társaság.

3.2. Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) természetes személy;
b) nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel;
c) egyéni vállalkozóként, aki a tevékenységét szünetelteti;
d) aki a pályázat benyújtásakor az elektromos gépjármű beszerzését még nem kezdte meg (azaz nem rendelkezik megrendelővel), figyelemmel arra, hogy az elektromos gépjármű megrendelő keltezésének napja nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének időpontja;
e) az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzést már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált elektromos gépjárművet);
f) nem rendelkezik magyar adószámmal;
g) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cég vezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;
h) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
i) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
j) a g)-i) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
k) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével az g)-i) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság;
l) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az e)- g) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
m) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság a pályázó számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
n) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben, vagy támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét,
o) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatás nem nyújtható:
l/a) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
l/b) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás részére;
l/c) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások részére, amennyiben:
ca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
cb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
l/d) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, ha a támogatás az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
l/e) az import áruk helyett belföldi áru használatához;
l/f) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy – a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával – bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
A bizottsági rendelet szempontjából vállalkozó: minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától;
m) nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
o) nem minősül átlátható szervezetnek;
p) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll;
q) regisztrált kereskedőként, aki az elektromos gépjárművet és/vagy elektromos robogót a pályázat keretében önmagától kívánja megvásárolni.
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található “Regisztrált kereskedők listáján” szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogó beszerzéséhez nyújtható támogatás.

4.1. Az elektromos gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények
Jelen kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt “M1” (személygépkocsik), “N1” járműkategóriába, “N2” járműkategóriában a legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi esetén jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.
Az “N1” és “N2” járműkategóriákba (“N2” esetén legfeljebb 4,25 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi) sorolt tisztán elektromos gépkocsi beszerzés esetén meg kell felelni az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben foglaltaknak.

Tesztautók speciális esete
A “Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján” szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 12 hónap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.

4.2. Az elektromos robogókra vonatkozó műszaki követelmények
Elektromos robogó (L1e-B kategória az európai parlament és a tanács 168/2013/EU rendelete szerint) esetén az alábbi műszaki követelményeket szükséges figyelembe venni:
– teljesítmény: min. folyamatos névleges teljesítménye 1400 Watt
– szállítható személyek száma: 1
– akkumulátor: min. 1800 Wh1

4.3. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű és/vagy elektromos robogók beszerzése vonatkozásában a beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2021. július 12. 08:01 perctől 2022. július 1. 23:59 percig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon (elektromobilitas.ifka.hu) keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.